Odnośniki
menu      Adrael portal
menu      Środek okręgu opisanego na trójkącie
menu      środek na porost włosów
menu      środek do mycia silników
 • ul 842 pdf
 • obrazki do wyslania 400
 • eko grosek ceny
 • kaskadowe arkusze stylow
 • co;robic;jak;sie;nudzi;w;wakacje
 • Adrael portal

  Temat: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  ...W obecnym stanie prawnym występuje szereg negatywnych zjawisk w obszarze egzekucji administracyjnej, którymi są: - przedawnianie się należności stanowiących dochód państwa i jednostek samorządu terytorialnego wskutek niemożności skutecznego zastosowania środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, - przeciążenie pracą komórek egzekucyjnych w urzędach skarbowych, m. in. wskutek prowadzenia postępowania zabezpieczającego na rzecz wierzycieli będących jednocześnie organami egzekucyjnymi, którzy nie posiadają kompetencji do dokonywania zabezpieczenia, - brak efektywności w dochodzeniu należności pieniężnych z majątku wspólnego małżonków...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=434  Temat: Podwyżka podatków VAT w górę
  ...zamieszczamy komunikat NIK dotyczący efektywności egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ gminy. Nasze miasta tracą rocznie miliony przez nieprecyzyjne zapisy prawa i bezczynność urzędników. Winni są głównie prezydenci miast, którzy nie kontrolują ani stanu zaległości, ani terminowości wystawiania upomnień i stosują jedynie najłatwiejsze środki egzekucyjne. W rezultacie zamiast pęczniejących kas urzędów mamy wydłużające się listy dłużników, a zamiast sprawnych mechanizmów - kolejne obszary korupcyjne - ostrzega Najwyższa Izba Kontroli... W 15 miastach i 15 urzędach skarbowych NIK zbadała skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta (m.in.: podatków od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych,...
  Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=608517


  Temat: nie szczepię
  ...z 2005 r. Nr 229 poz. 1954, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 par 1 pkt 2 ww. ustawy w związku z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) do prowadzenia egzekucji wykonania ww. obowiązku upoważnione są organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na osoby uchylające się od wykonia ww. obowiazku szczepień mogą być nakładane grzywny w celu przymuszeni lub mogą byc podejmowane inne środki egzekucyjne. Obecne przepisy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie zawierają przepisów karnych umożliwiających karanie osób uchylających się od wykonania obowiązku szczepień w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. w głowie się nie mieści! mieszkamy w demokratycznym państwie w środku Europy gdzie w Niemczech nie ma obowiązku szczepienia od1982 r. w...
  Źródło: wegetarianizm.pl/viewtopic.php?t=2422


  Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
  ...i zupełności wpłat w celu naliczenia odsetek i innych kosztów ubocznych oraz wydania postanowień o zaliczeniu wpłaty. * rozliczanie deklaracji, zeznań rocznych i ich korekt oraz dokonywanie zwrotów nadpłat podatków i zaliczenia ich na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe wraz z wydaniem postanowień w celu rozliczenia podatnika lub płatnika z budżetem. * podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych . * gromadzenie danych do wydania zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzeniu wysokości zaległości podatkowych oraz przygotowywanie zaświadczeń lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia . * rozpatrywanie wniosków i załatwianie spraw z zakresu rachunkowości podatkowej w celu obsługi klientów Urzędu i...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


  Temat: Postepowanie egzekucyjne
  Postępowanie egzekucyjne w administracji- pytania do zaliczenia 1. Katalog środków egzekucji należności pieniężnych 2. Katalog środków egzekucji należności niepieniężnych 3. Czynność egzekucyjna a środek egzekucyjny (pojęcie i przykłady) 4. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego w administracji 5. Pojęcie organu egzekucyjnego i katalog organów egzekucyjnych w sprawie egzekucji należności pieniężnych 6. Pojęcie organu egzekucyjnego i katalog organów egzekucyjnych w sprawie egzekucji należności niepieniężnych 7. Organ rekwizycyjny – pojęcie i 2 przykłady 8. Dłużnik zajętej...
  Źródło: wsbpi2008.fora.pl/a/a,309.html


  Temat: Urząd okradł zgodnie z prawem!?
  Jasiek, to już druga historia, którą w ostatnim czasie nam opowiedziałeś, gdzie szybciutko z pomocą bardziej naiwni, a może uczynni/skorzy do pomocy pobiegli ... Czekam z niecierpliwością na następną opowieść, jeśli mogę, to proszę równie oryginalną. Pozdrawiam, też nie sądzę, by chodziło o pomoc, natomiast raczej o uwypuklenie anormalnych sytuacji, w które może wpędzić obywatela zastosowanie środka egzekucyjnego niezgodnie z jego istotą i co już wskazał Zielonka, przy poprzednim przykładzie także z naruszeniem prawa może to też pewien asumpt by się czasem zastanowić jakie skutki faktycznie może taki środek spowodować; oczywiście można zakończyć - "płać swe zobowiązania nie będziesz miał problemów" oraz "sam jesteś sobie winny" ale, chyba nie jest tak do końca
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=797


  Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
  Urząd Skarbowy w Tychach Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw egzekucji administracyjnej w Dziale Egzekucji ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Tychy Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: * stosowanie środków egzekucyjnych (zajęcia wynagrodzeń, rachunków bankowych, emerytur, rent, nieruchomości i innych praw majątkowych), * przydzielanie i odbieranie służby poborcom skarbowym, * przygotowywanie projektów postanowień dotyczących składanych w prowadzonych postępowaniach wniosków oraz środków zaskarżenia na podstawie obowiązujących przepisów prawa, * rozliczanie wpływających na rachunek sum depozytowych...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


  Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
  ...nadpłat, * przygotowywanie zaświadczeń w sprawie wysokości zaległości podatkowych podatnika, wysokości zobowiązań podatkowych zbywającego, zalegania bądź niezalegania z uiszczaniem podatków lub innych należności niepodatkowych wydawanym osobom krajowym, przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym, * analizowanie zaległości podatkowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych: wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, * analizowanie kart kontowych z zakresie terminowości wpłat uiszczonych przez podatników, wystawianie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego, przygotowywanie informacji o braku wpłaconych zaliczek na podatek, * przygotowywanie informacji oraz przesyłanie odpisów kart kontowych w przypadku zmiany dla podatnika właściwości urzędu...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


  Temat: Przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
  ...r. upomnienia � zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku - skarżąca obowiązku, tego nie wykonała; nie powiadomiła również organu egzekucyjnego o rozłożeniu wniosku o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Ponadto inny był merytoryczny zakres toczącego się równocześnie postępowania z tego wniosku w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Wobec skutecznego wszczęcia egzekucji administracyjnej i zastosowania środka egzekucyjnego, zgodnie z dyspozycją art. 64 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny zasadnie pobrał opłaty na dokonane czynności. W skardze kasacyjnej od opisanego wyroku, sporządzonej przez pełnomocnika wykonującego zawód radcy prawnego, sp. z o.o. Winiarnia wniosła o jego uchylenie w całości oraz o uchylenie zaskarżonego postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku i...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=346


  Temat: środek egzekucyjny
  Środki egzekucji świadczeń niepieniężnych zawiera ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W art. 116 i n. zostały przewidziane takie środki egzekucyjne jak: grzywna, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości (opróżnienie), przymus bezpośredni. Z czego tylko dwa pierwsze wchodzą w rachubę. Jeżeli osoba zobowiązana do rozbiórki jest pozbawiona wolności to powinna upoważnić kogoś do dokonania tejże czynności.
  Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4894


  Temat: Urząd okradł zgodnie z prawem!?
  ...w Hurghadzie to podam ci na PW tel. znajomego który ma tam i interesik i jej te pieniążki pożyczy. A odpuść sobie, bo z tym sam nie poradzisz, podpowiem jednak, niech siostra (szwagier) zbiera wszystkie kwity z wiązane z poniesionymi stratami spowodowanymi zablokowaniem konta. Myślę, że do ich powrotu postaram się wspólnie z innymi Skarbowcami wypracować odpowiednią metodę postępowania przed organem egzekucyjnym, który zastosował taki środek egzekucyjny. Niezbędne będą jednak pewnego rodzaju informacje (czy był stosowany inny środek, kiedy nastąpiła wpłata, skąd NUS miał konto, itp.) Chciałbym, byś o skarbowcach nie myślał jak o jakichś odszczepieńcach, outsiderach.
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=797


  Temat: Urząd okradł zgodnie z prawem!?
  Ale mam do Ciebie inne pytanie: co to znaczy: niska kwota? Ustawa egzekucyjna wymienia środki egzekucyjne dostępne w postępowaniu egzekucyjnym z pieniędzy: Art. 1a. 12) środku egzekucyjnym - rozumie się przez to: a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję: - z pieniędzy, - z wynagrodzenia za pracę, - ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, - z rachunków bankowych, - z innych wierzytelności...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=797


  Temat: Proces rzymski
  ...zażądanie sędziego lub arbitra - legis actio per condictionem – postępowanie przez zapowiedzenie [terminu] - legis actio per manus iniectionem – postępowanie przez położenie ręki - legis actio per pignoris capionem – postępowanie przez zabranie zastawu. Trzy pierwsze służyło do rozwiązywania sporów, czyli do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania rozpoznawczego, dwa ostanie natomiast miały charakter środków egzekucyjnych. Poniżej przedstawione są wymienione odmiany bliżej, ze szczególnym naciskiem na legis actio sacramento i legis actio manus iniectionem, które wydają się być najbardziej reprezentatywne dla omawianego postępowania. Legis actio sacramento Jest to najstarszy i najważniejszy sposób postępowania w sprawach spornych, stosowany wtedy, gdy nie wchodziły w rachubę dwie pozostałe actio, które miały...
  Źródło: wpia.fora.pl/a/a,3.html


  Temat: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - pytania na egzamin cz. II
  ...osoby posiadającej informacje konieczne w postęp. Wezwanie jest czynnością dokonywaną z zachowaniem jawności i musi ono dokładnie określać podmioty, a więc kto kogo wzywa, określać sprawę oraz cel, w którym go się wzywa b) Doręczenia - od daty doręczenia biegną terminy procesowe lub materialne, od tej daty organ i strona będą związani decyzją lub postanowieniem, od niej możliwe staje się stosowanie środków dyscyplinujących lub środków egzekucyjnych. Wyróżniamy doręczenia zwykłe do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych oraz doręczenia zastępcze, które można stosować w zasadzie do osób fizycznych. c) Udostępnienie akt sprawy - dostęp do akt sprawy stanowi jedną z konsekwencji obowiązywania w postęp. adm. zasady jawności wobec stron. Mając dostęp do akt sprawy, strona ma możliwość skutecznej obrony swoich...
  Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6637


  Temat: Przedawnienia tytułów SM i rejstracja środków w MRP
  Nasza koleżanka Aga dobrze pisze. Jak będzie wykazywana zgodność w P2b numeru tytułu wykonawczgo ze znakiem w Ega to nie ma konieczności rejestracji przerw gdy zastosowany środek egzekucyjny (pobieranie automatycznie z EGA) Jenakże ważne jest aby zawieszenia zostały zarejestrowane (
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=120


  Temat: Prawnicy - pomocy
  Z tego, co się orientuję, to można złożyć skargę na czynności komornika na zastosowanie uciążliwych środków egzekucyjnych. Jeśli chodzi o pensję, to nie do końca jest tak, że 50%. Jest kwota, której komornik zająć nie może i jest bodaj kwota najniższego wynagrodzenia (coś ponad 900zł chyba). I jedna ważna sprawa - potrącenie z pensji następuje od kwoty netto, czyli z tego, co jest "na rękę".
  Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=3311


  Temat: Wolne stanowiska - administracja skarbowa.
  ...Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw egzekucji administracyjnej należności pieniężnych w Dziale Egzekucyjnym Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Poznań Poznań, ul. Zamenhofa 138 Swarzędz, ul. Dworcowa 7 Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: * realizacja spraw egzekucyjnych poprzez stosowanie ustawowych środków egzekucyjnych przewidzianych przepisami prawa m.in. egzekucji z wynagrodzenia za pracę, egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego, egzekucji z rachunków bankowych i innych wierzytelności * weryfikacja, kompletowanie, przydział, analiza, kontrola merytoryczna tytułów wykonawczych zleconych do załatwienia poborcy skarbowemu, planowanie, kontrola i rozliczanie pracy poborców...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=809


  Design by flankerds.com